Not 9 – Omstruktureringskostnad – Avsättning till omstruktureringsreserv

Omstruktureringskostnaderna uppgår till 31 (0) MSEK. I oktober 2018 lanserades ett effektivitetsprogram med fokus på besparing av indirekta kostnader. Programmet omfattar hela Dunis verksamhet, alla affärsområden, och innebär bland annat personalminskningar. Omkring 60 personer är berörda och den totala omstruktureringskostnaden beräknas uppgå till 33 MSEK varav 31 MSEK tagits under 2018. Årsbesparingarna för detta program uppskattas till drygt 35 MSEK med full effekt från och med det tredje kvartalet 2019. Under 2017 togs omstruktureringskostnader för effektiviseringar inom marknad och försäljning. Bolaget fick även en skadeståndsersättning hänförlig till perioden innan Duni blev börsnoterat. Denna intäkt är också hänförlig till moderbolaget.

Omstruktureringskostnaderna ingår i respektive funktion enligt följande:

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2018 2017 2018 2017
Kostnad för sålda varor 11 1
Försäljningskostnader 12 4 0
Administrationskostnader 8 3 6
Övriga rörelsekostnader -7 -7
Total omstruktureringskostnad 31 0 6 -7

Avsättning till omstruktureringsreserv:

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2018 2017 2018 2017
Ingående balans omstruktureringsreserv 6 12 2 6
Utnyttjade reserver -8 -14 -2 -4
Återföring av reserv
Årets avsättningar 31 8 6
Utgående balans omstruktureringsreserv 29 6 6 2
Varav kort del 23 6 6 2