Kalendarium

Årsstämma den 7 maj 2019

Årsstämma hålls på AnXet (f d Akvariet), Dockplatsen 12, Malmö tisdagen den 7 maj 2019 klockan 15.00. Inregistrering från klockan 14.15.

Anmälan

Aktieägare som önskar deltaga ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 30 april 2019, dels anmäla sig senast samma dag till något av följande alternativ:

  • per telefon 040-10 62 00
  • per post till Duni AB, Bolagsstämma, Box 237, 201 22 Malmö
  • per e-post bolagsstamma@duni.com

Vid anmälan skall aktieägare uppge:

  • namn
  • personnummer/organisationsnummer
  • adress och telefonnummer
  • antal aktier

Aktieägare som har förvaltarregistrerade aktier ska, för att ha rösträtt på årsstämman, av den bank eller fondhandlare som förvaltar aktierna begära tillfällig ägarregistrering ett par bankdagar före den 30 april 2019.

Utdelning

Styrelsen föreslår en utdelning om 5,00 SEK per aktie eller 235 MSEK. Styrelsen föreslår även att utdelningen ska utbetalas i två delbetalningar. Styrelsen har som avstämningsdag för den första delutbetalningen om 2,50 kronor föreslagit den 9 maj 2019 och till avstämningsdag för den andra delutbetalningen om 2,50 kronor föreslagit den 12 november 2019.

Beslutar stämman enligt förslaget beräknas utdelningen utbetalas den 14 maj respektive 15 november.

Valberedningen i Duni AB

Dunis valberedning har följande sammansättning:

Magnus Yngen, styrelseordförande i Duni AB
Rune Andersson, Mellby Gård Investerings AB, valberedningens ordförande
John Strömgren, Carnegie fonder
Bernard R. Horn, Jr., Polaris Capital Management, LLC

Valberedningen har till uppgift att till årsstämman lämna förslag till val av styrelse, revisorer och revisorssuppleanter samt arvoden till dessa.

Fullständig information avseende årsstämman återfinns på Dunis hemsida.

Tidplan för ekonomisk information:

Publiceringstillfällen
24 april, 2019 – delårsrapport, januari–mars 2019,
12 juli, 2019 – delårsrapport, januari–juni 2019,
18 oktober, 2019 – delårsrapport, januari–september 2019.

Boksluts- och delårsrapporter publiceras på svenska och engelska och kan laddas hem från Dunis hemsida.
Årsredovisningen produceras på svenska och engelska. Vid eventuella skillnader i versionerna hänvisas till den svenska texten.