Femårsöversikt, balansräkning, koncernen

MSEK 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
TILLGÅNGAR
Goodwill 2 114 1 617 1 577 1 455 1 463
Övriga immateriella anläggningstillgångar 541 294 304 275 311
Materiella anläggningstillgångar 1 143 1 080 951 857 851
Finansiella anläggningstillgångar 67 51 67 98 140
Summa anläggningstillgångar 3 866 3 042 2 899 2 684 2 765
Varulager 771 627 548 500 503
Kundfordringar 921 798 730 660 743
Övriga fordringar 210 139 124 131 69
Likvida medel 260 227 186 203 205
Summa omsättningstillgångar 2 162 1 791 1 588 1 494 1 563
SUMMA TILLGÅNGAR 6 027 4 833 4 487 4 178 4 328
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 2 526 2 509 2 406 2 345 2 193
Innehav utan bestämmande inflytande 91 85 80
Totalt eget kapital 2 616 2 594 2 486 2 345 2 193
Långfristiga finansiella skulder 1 402 642 676 552 11
Övriga långfristiga skulder 800 399 402 360 394
Summa långfristiga skulder 2 202 1 041 1 079 912 405
Leverantörsskulder 424 428 373 352 341
Kortfristiga finansiella skulder 103 197 818
Övriga kortfristiga skulder 682 573 549 568 572
Summa kortfristiga skulder 1 209 1 197 922 920 1 731
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 6 027 4 833 4 487 4 178 4 328