Balansräkning, koncernen

MSEK Not 2018-12-31 2017-12-31
TILLGÅNGAR 1, 2, 3, 4, 5
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 21
Goodwill 2 114 1 617
Kundrelationer 469 240
Aktiverade utvecklingskostnader 32 30
Varumärken, programvaror och licenser 40 25
Summa immateriella anläggningstillgångar 2 655 1 911
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader, mark och markanläggningar 22 392 385
Maskiner och andra tekniska anläggningar 23 590 522
Inventarier, verktyg och installationer 24 87 89
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 25 74 83
Summa materiella anläggningstillgångar 1 143 1 080
Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran 19 57 49
Andra långfristiga fordringar 27 10 2
Summa finansiella anläggningstillgångar 67 51
Summa anläggningstillgångar 3 866 3 042
Omsättningstillgångar
Varulager 10
Råvaror och förnödenheter 174 165
Varor under tillverkning 7 8
Färdigvarulager och handelsvaror 559 435
Förskott till leverantörer 31 18
Summa varulager 771 627
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 28 921 798
Derivatinstrument 29 1 2
Skattefordringar 35 23
Övriga fordringar 28 136 84
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 30 37 30
Summa kortfristiga fordringar 1 131 937
Likvida medel 260 227
Summa omsättningstillgångar 2 162 1 791
SUMMA TILLGÅNGAR 32 6 027 4 833
EGET KAPITAL OCH SKULDER 1, 2, 3, 4, 5
Eget kapital
Aktiekapital 20 59 59
Övrigt tillskjutet kapital 1 681 1 681
Reserver 89 65
Balanserad vinst inklusive årets resultat 697 704
Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 2 526 2 509
Innehav utan bestämmande inflytande 91 85
Totalt eget kapital 2 616 2 594
Långfristiga skulder 31
Checkräkningskredit 31 2
Banklån 31 1 399 637
Finansiell leasingskuld 31 2 4
Derivatinstrument 29 340 17
Uppskjuten skatteskuld 19 206 138
Avsättningar till pensioner 33 255 244
Summa långfristiga skulder 2 202 1 041
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 424 428
Skatteskulder 23 41
Banklån kort 31 103 197
Derivatinstrument 29 11 11
Övriga skulder 143 83
Avsättning till omstruktureringsreserv 9 29 6
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 34 477 432
Summa kortfristiga skulder 1 209 1 197
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 32, 35 6 027 4 833