Förändring av eget kapital i moderbolaget

MSEK Aktie- kapital Reserv-fond Uppskriv-ningsfond Fond för utvecklings-kostnader Omräknings-reserv Kassaflödes-reserv Fritt eget kapital Summa eget kapital
Ingående balans 2017-01-01 59 11 13 0 7 -7 1 661 1 744
Totalresultat
Årets totalresultat 2 284 286
Summa årets totalresultat 0 0 0 0 0 2 284 286
Transaktioner med ägare
Utdelning till aktieägare avseende 2016 -235 -235
Totala transaktioner med ägare 0 0 0 0 0 0 -235 -235
Avsättning till fond för utvecklingskostnader 1 -1 0
Omföring* 26 -26 0
Ingående balans 2018-01-01 59 11 13 1 33 -5 1 683 1 794
Ändrad redovisningsprincip: IFRS 9 -1 -1
Justerad ingående balans 2018-01-01 59 11 13 1 33 -5 1 682 1 793
Totalresultat
Årets totalresultat 5 256 261
Summa årets totalresultat 0 0 0 0 0 5 256 261
Transaktioner med ägare
Utdelning till aktieägare avseende 2017 -235 -235
Totala transaktioner med ägare 0 0 0 0 0 0 -235 -235
Avsättning till fond för utvecklingskostnader 2 -2 0
Utgående balans 2018-12-31 59 11 13 3 33 0 1 701 1 819

*Avser omföring av historiska ackumulerade omräkningsdifferenser som tidigare bokats i fritt eget kapital.