Kassaflödesanalys för koncernen

MSEK Not 2018 2017
Kassaflöde från den löpande verksamheten:
Rörelseresultat 351 456
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 36 215 141
Erhållen ränta 1 0
Erlagd ränta -21 -12
Betald inkomstskatt -130 -88
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 415 497
Förändringar av rörelsekapital:
Ökning(-)/minskning(+) av varulager -66 -57
Ökning(-)/minskning(+) av kundfordringar -2 -49
Ökning(-)/minskning(+) av fordringar -53 -3
Ökning(+)/minskning(-) av leverantörsskulder -34 56
Ökning(+)/minskning(-) av kortfristiga skulder 82 5
Kassaflöde från den löpande verksamheten 343 449
Kassaflöde använt i investeringsverksamheten: 31
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 22, 23, 24, 25 -177 -222
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -27 -15
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar 0 3
Förvärv av dotterbolag 38 -427 -59
Kassaflöde använt i investeringsverksamheten -632 -293
Kassaflöde använt i finansieringsverksamheten: 31
Utdelning till aktieägare -235 -235
Nettoförändring checkräkningskredit och övriga finansiella skulder -68 -32
Amortering av skuld -52 -488
Upptagna lån 672 640
Kassaflöde använt i finansieringsverksamheten 317 -115
Årets kassaflöde 28 41
Likvida medel vid årets ingång 227 186
Kursdifferens i likvida medel 6 0
Likvida medel vid årets utgång 260 227