Kassaflödesanalys för koncernen

MSEK Not 2018 2017
Kassaflöde från den löpande verksamheten:
Rörelseresultat 351  456
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 36 215  141
Erhållen ränta 1  0
Erlagd ränta -21  -12
Betald inkomstskatt -130  -88
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 415  497
Förändringar av rörelsekapital:
Ökning(-)/minskning(+) av varulager -66  -57
Ökning(-)/minskning(+) av kundfordringar -2  -49
Ökning(-)/minskning(+) av fordringar -53  -3
Ökning(+)/minskning(-) av leverantörsskulder -34  56
Ökning(+)/minskning(-) av kortfristiga skulder 82  5
Kassaflöde från den löpande verksamheten 343  449
Kassaflöde använt i investeringsverksamheten: 31
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 22232425 -177  -222
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -27  -15
Försäljning av materiella anläggningstillgångar  –
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar 0  3
Förvärv av dotterbolag 38 -427  -59
Kassaflöde använt i investeringsverksamheten -632  -293
Kassaflöde använt i finansieringsverksamheten: 31
Utdelning till aktieägare -235  -235
Nettoförändring checkräkningskredit och övriga finansiella skulder -68  -32
Amortering av skuld -52  -488
Upptagna lån 672  640
Kassaflöde använt i finansieringsverksamheten 317  -115
Årets kassaflöde   28  41
Likvida medel vid årets ingång 227  186
Kursdifferens i likvida medel 6  0
Likvida medel vid årets utgång 260  227