Rapport över totalresultat för moderbolaget

MSEK 2018 2017
Årets resultat 256 284
Övrigt totalresultat*
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen:
Periodens omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter** -2
Kassaflödessäkring 5 2
Årets övriga totalresultat, netto efter skatt 5 1
Årets summa totalresultat 261 285
Årets summa totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 261 285

* Moderbolaget har inget totalresultat klassificerat som; poster som inte ska återföras i resultaträkningen.

**Avser en turkisk filial vilken inte har någon skatteeffekt.