Resultaträkning, moderbolaget

MSEK Not* 2018 2017
Intäkter 5, 6 1 194 1 160
Kostnad för sålda varor 6, 8, 9, 10 -1 099 -1 050
Bruttoresultat 95 110
Försäljningskostnader 8, 9 -134 -122
Administrationskostnader 8, 9, 11 -170 -160
Forsknings- och utvecklingskostnader 8 -7 -5
Övriga rörelseintäkter 14 268 247
Övriga rörelsekostnader 8, 15 -39 -44
Rörelseresultat 16 13 26
Resultat från finansiella poster 16, 17
Intäkter från andelar i koncernföretag 18 273 290
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter 25 22
Räntekostnader och liknande kostnader -22 -16
Finansiella poster netto 276 297
Resultat efter finansiella poster 289 323
Skatt på årets resultat 19 -33 -39
Årets resultat 256 284