Balansräkning, moderbolaget

MSEK Not 2018-12-31 2017-12-31
TILLGÅNGAR 1, 2, 3, 4, 5
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 21
Goodwill 0 0
Aktiverade utvecklingskostnader 21 19
Varumärken, programvaror och licenser 32 21
Summa immateriella anläggningstillgångar 53 40
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader, mark och markanläggningar 22 11 12
Maskiner och andra tekniska anläggningar 23 9 8
Inventarier, verktyg och installationer 24 3 3
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 25 1 2
Summa materiella anläggningstillgångar 24 25
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 26, 38 1 371 932
Uppskjuten skattefordran 19 18 19
Andra långfristiga fordringar, internt 27 1 764 1 624
Andra långfristiga fordringar 6
Derivatinstrument 29 1
Summa finansiella anläggningstillgångar 3 159 2 575
Summa anläggningstillgångar 3 236 2 640
Omsättningstillgångar
Varulager 10
Varor under tillverkning 0
Färdigvarulager och handelsvaror 97 88
Förskott till leverantörer 8 10
Summa varulager 105 98
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 28 121 112
Derivatinstrument 29 1 2
Fordringar hos koncernföretag 28 33 32
Skattefordringar 5
Övriga fordringar 28 12 13
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 30 13 14
Summa kortfristiga fordringar 179 178
Kortfristiga finansiella fordringar hos koncernföretag 28 140 138
Kassa och bank 171 157
Summa omsättningstillgångar 595 572
SUMMA TILLGÅNGAR 32 3 832 3 211
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 20 59 59
Reservfond 11 11
Uppskrivningsfond 13 13
Fond för utvecklingskostnader 3 1
Summa bundet eget kapital 87 84
Fritt eget kapital
Balanserad vinst 1 477 1 425
Årets resultat 256 284
Summa fritt eget kapital 1 733 1 709
Summa eget kapital 1 819 1 794
Avsättningar
Avsättningar till pensioner 33 94 97
Uppskjuten skatteskuld 33 12 12
Summa avsättningar 106 109
Långfristiga skulder
Banklån 31 1 384 637
Derivatinstrument 29 5
Summa långfristiga skulder 1 384 642
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 61 60
Skulder till koncernbolag 222 270
Banklån 31 103 197
Derivatinstrument 29 3 11
Skatteskulder 22 22
Övriga skulder 25 26
Avsättning till omstruktureringsreserv 9 6 2
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 34 82 78
Summa kortfristiga skulder 524 667
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 32 3 832 3 211