Kassaflödesanalys för moderbolaget

MSEK Not 2018 2017
Kassaflöde från den löpande verksamheten:
Rörelseresultat 13 26
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 36 46 -13
Erhållen ränta 25 22
Erhållna utdelningar 136 138
Erlagd ränta -22 -14
Betald inkomstskatt 0 0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 198 159
Förändring av rörelsekapital:
Ökning(-)/minskning(+) av varulager 0 3
Ökning(-)/minskning(+) av kundfordringar -8 14
Ökning(-)/minskning(+) av fordringar -5 -1
Ökning(+)/minskning(-) av leverantörsskulder -23 1
Ökning(+)/minskning(-) av kortfristiga skulder -30 1
Kassaflöde från den löpande verksamheten -66 18
Kassaflöde använt i investeringsverksamheten:
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 21 -34 -13
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 22, 23, 24, 25 4 -9
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 0
Förändring i nettoutlåning till koncernbolag -64 -43
Förvärv av dotterbolag -470 -49
Försäljning av dotterbolag 25
Förändring av räntebärande fordringar 0 37
Kassaflöde använt i investeringsverksamheten -539 -77
Kassaflöde använt i finansieringsverksamheten:
Utdelning till aktieägare -235 -235
Nettoförändring checkräkningskredit och övriga finansiella skulder 36 21
Amortering av skuld -52 -488
Upptagna lån 672 640
Kassaflöde använt i finansieringsverksamheten 421 -62
Årets kassaflöde 14 38
Likvida medel vid årets ingång 157 119
Likvida medel vid årets utgång 171 157