Femårsöversikt, resultaträkning, koncernen

MSEK 2018 2017 2016 2015 2014
Intäkter 4 927 4 441 4 271 4 200 3 870
Kostnad för sålda varor -3 650 -3 177 -3 039 -2 959 -2 736
Bruttoresultat 1 278 1 264 1 231 1 241 1 134
Försäljningskostnader -565 -505 -483 -476 -456
Administrationskostnader -282 -261 -245 -240 -211
Forsknings- och utvecklingskostnader -9 -8 -8 -10 -11
Övriga rörelseintäkter 3 12 10 13 4
Övriga rörelsekostnader -75 -47 -43 -37 -27
Rörelseresultat 351 456 463 490 433
Finansiella intäkter 1 0 1 2 5
Finansiella kostnader -23 -18 -23 -33 -24
Finansiella poster netto -22 -17 -22 -31 -19
Resultat efter finansiella poster 328 439 441 459 414
Inkomstskatt -79 -106 -107 -113 -113
Årets resultat från kvarvarande verksamheter 249 334 334 346 302
Årets resultat från avvecklade verksamheter 4 18
Årets resultat 249 334 334 350 319
Årets resultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 245 329 332 350 319
Innehav utan bestämmande inflytande 4 5 2