Resultaträkning, koncernen

MSEK Not* 2018 2017
Intäkter 5, 6 4 927 4 441
Kostnad för sålda varor 6, 7, 8, 9, 10 -3 650 -3 177
Bruttoresultat 1 278 1 264
Försäljningskostnader 7, 8, 9 -565 -505
Administrationskostnader 7, 8, 9, 11 -282 -261
Forsknings- och utvecklingskostnader 7, 8 -9 -8
Övriga rörelseintäkter 14 3 12
Övriga rörelsekostnader 7, 8, 15 -75 -47
Rörelseresultat 5, 16 351 456
Resultat från finansiella poster 16, 17
Finansiella intäkter 1 0
Finansiella kostnader -23 -18
Finansiella poster netto -22 -17
Resultat efter finansiella poster 328 439
Inkomstskatt 19 -79 -106
Årets resultat 249 334
Resultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 245 329
Innehav utan bestämmande inflytande 4 5
Resultat per aktie (uttryckt i kr per aktie), räknat på årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare under året: 20
Före och efter utspädning 5,22 6,99