Rapport över totalresultat för koncernen

MSEK 2018 2017
Årets resultat 249 334
Övrigt totalresultat:
Poster som inte ska återföras i resultaträkningen:
Omvärdering av nettopensionsförpliktelsen -18 4
Summa -18 4
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen:
Årets omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter 14 3
Kassaflödessäkring 5 2
Summa 19 5
Årets övriga totalresultat, netto efter skatt: 1 10
Årets summa totalresultat 251 343
Årets summa totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 245 338
Innehav utan bestämmande inflytande 6 5