Års- och hållbarhets­redovisning 2019

Tema 2019

Upplev

Kundfokus och miljöanpassning är idag självklarheter för Duni Group. Nu uppdaterar vi vad vi menar med att skapa Goodfoodmood®. Om det inte är hållbart är det inte Goodfoodmood.

 

Ett år in i vår strategi med fokus på tillväxt är Duni Group på en stadig kurs mot målen: ännu starkare kundfokus och miljöprofilering. Det är en resa där våra kunders behov under hela kundresan är kompassen.

Temat i denna årsredovisning är Upplev – Experience*. Fokus är på hur kunderna upplever oss under kundresans steg Inköp och Användande. Hur kan vi attrahera kunderna? Hur kan vi säkra att våra produkter levererar som förväntat – helst bättre?

Det handlar om att erbjuda produkter som minimerar negativ miljöpåverkan. Och att stötta med kunskap och tjänster som förenklar för våra kunder.Det är en process där vi kontinuerligt interagerar med dem och lär oss mer om deras verksamhet och villkor. Oavsett om det gäller miljökrav, digitalisering eller andra omvärldsfaktorer.

Det är först när vi vet hur kunderna upplever inte bara sin situation genom kundresan, utan även Duni Group och våra varumärken som vi kan bli som mest relevanta.

 

* Kundresan utgör teman i Duni Groups årsredovisningar under tre år: Utforska (Explore, 2018),
Upplev (Experience, 2019) och Utveckla (Expand, 2020)

Detta är Duni Group

VD har ordet

”Jag tycker att det är otroligt roligt att vara delaktig i omställningen av Duni Group till ett mer hållbart och kund­orienterat bolag. Vi gör inte bara bättre affärer, vi kan även bidra till ett bättre samhälle.”

Slutet för flygande soptunnor

OUR BLUE MISSION

Table Top

Meal Service

Consumer

New Markets

Året i korthet

Implementering av strategin och fortsatt hållbarhetsfokus

Introducerat BioPak på den europeiska marknaden med ArtCup series
Under 2019 introduceras de första produkterna för varumärket BioPak inom affärsområde Meal Service.

Förvärv av Horizons Supply Ptd.
Ett kompletterande förvärv av Horizons Supply Ptd. genomförs och konsolideraderas inom New Markets. Företaget är verksamt inom hållbara förpackningslösningar i Australien.

En augmented reality app har lanserats
Ett digitalt AR-verktyg i form av en app lan­seras under namnet Duni Visualiser. Appen gör det enkelt att visualisera olika bordsdukningar och underlättar även köpprocessen.

Customer Experience-projekt i Schweiz
Duni Group lanserar en e-handel för B2B-­kunder i Schweiz som utvecklar kundupplevelsen.

DuniInsight
Medarbetarundersökningen DuniInsight genomförs och resultaten visar förbättringar på nästan alla områden jämfört med den förra medarbetarundersökningen.

Ökning av hållbara produktalternativ
Duni Group utökar sitt redan breda spektrum av plastfria och hållbara alternativ för att möta den fortsatt höga efterfrågan från kunder och bidra till en bättre miljö.

Sponsor till Håll Havet Rent
Duni Group inleder ett samarbete med Håll Havet Rent, ett nätverk som arbetar för ett hav utan plast.

Carbon footprint tool
Ett digitalt verktyg som hjälper både Duni Groups säljare och kunder att göra miljömedvetna val lanseras under hösten. Verktyget heter The Carbon Footprint Tool.

Close the Loop / Vinnova
Duni Group deltar i ett projekt finansierat av Vinnova. Målet är att svara på hur man kan förbättra insamlingen av använda take-away-produkter och vilka möjligheter som finns för återbruk och återvinning.

Operativ rörelsemarginal

9,6 %

Den operativa rörelsemarginalen uppgick till 9,6 (8,7) procent

Nettoomsättning

5 547 MSEK

Nettoomsättningen ökade till 5 547 (4 927) MSEK

Operativt resultat

533 MSEK

Operativt resultat uppgick till 533 (430) MSEK

Utdelning

I bokslutskommunikén för 2019 föreslog
styrelsen en utdelning på 5,00 (5,00) för 2019. Till följd av osäkerheten i marknaden som en effekt av pandemin COVID-19 har styrelsen vid ett extra styrelsemöte den 20 mars beslutat att föreslå stämman att inte lämna någon utdelning för 2019.

NYCKELTAL, MSEK 1), 2)

2019 2018 2017 2016 2015
2019 2018 2017 2016 2015
Net sales Nettoomsättning 5 547 4 927 4 441 4 271 4 200
Operating income*, SEK m Operativt resultat* 533 430 491 502 528
Operating EBITDA* Operativt EBITDA* 762 583 630 632 656
EBIT Rörelseresultat, EBIT 408 351 456 463 493
EBITDA EBITDA 759 546 629 622 622
Net income before tax Resultat före skatt 377 328 439 441 459
Net income for the year Årets resultat 273 249 334 334 346
Proposed dividend, SEK/Share Föreslagen utdelning SEK/Aktie 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
Equity Eget kapital 2 664 2 616 2 594 2 486 2 345
Return on equity, % Avkastning på eget kapital, % 10,3% 9,5% 12,9 13,4 14,8
Return on capital employed, % Avkastning på sysselsatt kapital, % 12,9% 10,6% 14,4 15,8 18,6
Number of employees Antal anställda 2 398 2 477 2 362 2 279 2 082
* Operativt resultat och operativt EBITDA är alternativa nyckeltal som Duni styr sin verksamhet på. Det avser rörelseresultat, EBIT minus avskrivningar på immaterialla tillgångar identifierade vid förvärv, omstruktureringskostnader och verkligt värde allokeringar.
1) Avser kvarvarande verksamheter för 2015 och bakåt. Den avvecklade hygienverksamheten har räknats om och redovisas enligt IFRS på en rad efter periodens resultat för kvarvarande verksamheter.
2) Nyckeltalen avseende 2016 och framåt inkluderar innehav utan bestämmande inflytande.

Nettoomsättning och operativt resultat, MSEK