Ett ovanligt och lärorikt år

Nya möjligheter på marknad i förändring

Snabb omställning för att hjälpa kunderna

Års- och hållbarhets­redovisning 2020

Ett ovanligt och lärorikt år

Pandemin under 2020 slog oerhört hårt mot HoReCa-​industrin, vilket påverkade oss negativt. Vårt mer långsiktiga strategiska arbete för ökad tillväxt fick delvis stå tillbaka för det operativa arbetet att ställa om så fort som möjligt. Vi agerade snabbt och lyckades bra med att dra ner kostnader och samtidigt täcka nya kundbehov, främst inom hygien och take-​away.

2020

I mars 2020 blev det tydligt att pandemin inte handlade om en varuförsörjningsutmaning, som vi först trodde, utan en riktig kris. Det var en helt ny situation för koncernen. Och vi behövde agera snabbt.

Året i korthet

Ett år vi kommer
att minnas

SKÅLKONCEPTET ATLANTIS VINNER PRIS FÖR HÅLLBAR DESIGN
Pentawards är världens ledande pris inom förpackningsdesign. Atlantis vinner silver i kategorin ”Hållbar design”.

STÄRKT FOKUS PÅ VARUMÄRKENA DUNI OCH BIOPAK
I januari presenteras en ny organisationsstruktur med fokus på varumärkena Duni och BioPak. Förändringen leder även till ny segmentsrapportering.

ROBERT DACKESKOG NY VD OCH KONCERNCHEF
I augusti står det klart att Robert Dackeskog tillträder som VD och koncernchef från och med den 1 januari 2021.

ETT TURBULENT ÅR
Q1 – En stark inledning på året. Q2 – Covid-19 slår och ger röda siffror. Q3 – Stark uppgång när marknaderna öppnar igen. Q4– En andra våg av covid-19 drar in och stänger återigen flera marknader.

Operativ rörelsemarginal, %

3,3

Den operativa rörelsemarginalen uppgick till 3,3 (9,6) procent

Nettoomsättning, MSEK

4 501

Nettoomsättningen minskade till 4 501 (5 547) MSEK

Operativt resultat, MSEK

149

Operativt resultat uppgick till 149 (533) MSEK

Utdelning, SEK

0,00

Styrelsen föreslår till årstämman att ingen utdelning ska ske för räkenskapsåret 2020. På grund av covid-19 ställdes även utdelningen för räkenskapsåret 2019 in.

NYCKELTAL, MSEK

2020 2019 2018 2017 2016
2020 2019 2018 2017 2016
Net sales Nettoomsättning 4 501 5 547 4 927 4 441 4 271
Operating income*, SEK m Operativt resultat* 149 533 430 491 502
Operating EBITDA* Operativt EBITDA* 374 762 583 630 632
EBIT Rörelseresultat, EBIT 70 408 351 456 463
EBITDA EBITDA 359 759 546 629 622
Net income before tax Resultat före skatt 7 377 328 439 441
Net income for the year Årets resultat 4 273 249 334 334
Proposed dividend, SEK/Share Föreslagen utdelning SEK/Aktie 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00
Equity Eget kapital 2 628 2 664 2 616 2 594 2 486
Return on equity, % Avkastning på eget kapital, % 0,1% 10,3% 9,5% 12,9 13,4
Return on capital employed, % Avkastning på sysselsatt kapital, % 3,9% 12,9% 10,6% 14,4 15,8
Number of employees Antal anställda 2 269 2 398 2 477 2 362 2 279
* EBIT och EBITDA är justerade för jämförelsestörande poster.

Nettoomsättning och operativt resultat, MSEK

Detta är Duni Group

Vi skapar Sustainable Goodfoodmood® globalt

Duni Group är en av Europas ledande leverantörer av inspirerande koncept för det dukade bordet samt kreativa och miljöanpassande engångsartiklar för mat och dryck. I vårt erbjudande finns produkter av hög kvalitet, exempelvis servetter, dukar, ljus och andra bordsaccessoarer, liksom förpackningar och förpackningssystem till den växande marknaden för take-away. Alla företagets koncept ska bidra till att skapa Sustainable Goodfoodmood® – en förhöjd måltidsupplevelse – i miljöer där människor träffas för att njuta av mat och dryck.

Nettoomsättning per segment, %
Nettoomsättning per geografisk region, %

Två olika varumärken tydliggör erbjudandet

Duni Groups verksamhet delades inför 2020 upp i två segment – Duni och BioPak baserat på koncernens varumärken. Från den 1 januari 2021 bildar de två varumärkessegmenten två affärsområden; Duni och BioPak. Varje affärsområde får fullt ansvar för sin respektive värdekedja.

Varumärket Duni står för design, färg och form samt hög kvalitet som skapar en angenäm atmosfär vid varje måltidstillfälle. Segmentet marknadsför produkter och tjänster som adderar värde överallt där människor lagar, serverar och njuter av mat och dryck.

Varumärket BioPak skapades av idealisterna i det australiska bolaget BioPak Pty Ltd som sedan 2018 ingår i koncernen. Varumärket började lanseras i Europa under 2020 med ambitionen att bli det självklara valet för miljöanpassade måltidsförpackningar, precis som det är på hemmamarknaden i Australien och Nya Zeeland.

Alla företag har ett samhällsansvar

Begreppet hållbar utveckling innehåller tre övergripande dimensioner: ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. De tre dimensionerna är starkt sammankopplade med varandra. Det handlar om ett förhållningssätt där jorden, människorna och ekonomin måste balanseras på ett rättvist och långsiktigt sätt.

Nya möjligheter på marknad i förändring

Pandemin 2020 förändrade spelplanen på ett sätt som ingen kunde ha förutsett. Vår huvudmålgrupp HoReCa-sektorn drabbades mycket hårt. Samtidigt ökade take-away kraftigt och hygien blev en viktig prioritering för kunderna. Digitaliseringen av arbetssätt och kommunikation accelererades. De förändringar vi sett under året kommer att fortsätta att påverka marknaden.

Strategin stärker vår position

I slutet av 2018 lanserades en plattform för lönsam tillväxt för åren 2019–2023. Den lägger grunden till en ännu mer hållbar och kundorienterad organisation i linje med de trender och förändringar i omvärlden som påverkar vår marknad.

 

Aktien

Duni Groups aktie

Under 2020 minskade kursen med 17 procent, stängningskursen den 31 december 2020 var SEK 107,80 (129,20). Sedan börsnoteringen har kursen på Duniaktien stigit med 116 procent fram till den 31 december 2020, innebärande ett börsvärde om 5,1 miljarder kronor. Stängningskursen har under 2020 varierat mellan som högst SEK 147,60 den 21 februari och som lägst SEK 62,30 den 23 mars. Årets resultat per aktie uppgick till SEK 0,05 (5,73).

Bolagsstyrningsrapport 2020

Förvaltningsberättelse 2020